خدمات ما

عکاسی

صنعتی

عکاسی صنعتی در کارخانه، به علت فضای گسترده و منابع نوری گوناگون و فرآورده ها و اشیایی با درخشش های متفاوت، کاری ظریف و دقیق است.نورهای مختلف هر یک از نظر حرارت نوری متفاوت است و طبعا رنگ آنها هم متفاوت خواهد بود.نا دیده گرفتن این گوناگونی و عدم کنترل عکاسی بر اوضاع، بر کیفیت عکس؛ در عکاسی صنعتی اثر خواهد گذاشت

عکس تخصصی از استیل
خدمات ما

آنچه ما ارائه می دهیم

گذاشتن نظر

مشتری گرامی :
با نظر دهی به این بخش ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید