از سال ۱۳۸۱ عضو اتحادیه عکاسان تهران میباشند و در این رشته تخصص دارند